Organisatie

Vanaf schooljaar 2023-2024 verwelkomen wij een nieuwe rector: Erik Visser. Hij is verantwoordelijk voor het algemene en onderwijskundig beleid, voor personele zaken en voor de contacten met het bestuur en de inspectie.

De rector wordt bijgestaan en ondersteund door een team van afdelingsleiders. Elke afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen in zijn of haar afdeling.

De rector en afdelingsleiders vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Afdeling
Afdelingsleider

Brugklas

Gerben Kreeft
Mavo 2, 3 en 4 Annette Kadijk
Havo & vwo 2

Havo & vwo 3

Sybren de Jong

Thijs Boon

Havo 4 en 5 Joke van Wijk
Vwo 4, 5 en 6 Marguerite Weller

Medezeggenschapsraad

Op het GRC werken we samen aan de verwezenlijking van onze missie en visie zoals vastgelegd in het schoolplan. Kernwoorden daarbij zijn ontwikkeling en ontplooiing.

Hierbij hebben we te maken met verschillende groepen en verschillende belangen: de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat deze groepen elkaar in een vorm van overleg kunnen vinden, waarbij inbreng en gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Dit overleg geven we vorm in de medezeggenschapsraad (MR). Personeelsleden, ouders en leerlingen zijn in de MR vertegenwoordigd. Rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Daarnaast wordt de positie van de leerlingen omschreven in het leerlingenstatuut. Contact opnemen met de MR kan via mr@grcu.nl.

De scholen van de Willibrord Stichting (zie hieronder) hebben bovendien een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de afzonderlijke scholen zijn vertegenwoordigd.

Willibrord Stichting

Het GRC is onderdeel van de Willibrord Stichting, onderdeel van scholengroep PCOU Willibrord. Deze stichting heeft 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen.

Vanuit de christelijke grondslag wil PCOU Willibrord er zijn voor alle kinderen en jongeren. Zij willen bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Ze respecteren alle geloofsovertuigingen, de scholen staan open voor iedereen.

Het onderwijs in de scholen van de Willibrord Stichting is gericht op de ontwikkeling van het talent van ieder kind en iedere leerling. De scholen ondersteunen kinderen en leerlingen bij het ontdekken waar ze trots op kunnen zijn. Kinderen en leerlingen leren sociaal vaardig en zelfbewust te zijn in de samenwerking met anderen en zijn nieuwsgierig naar hun eigen mogelijkheden en die van de ander. Het doel is dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Bestuur

Het GRC valt onder het College van Bestuur van de Willibrord Stichting. Bij het bestuur kunnen ouders en leerlingen terecht wanneer zij tegen een beslissing van de school in beroep willen gaan.

Bezoekadres
Postadres

Grebbeberglaan 9-a
3527 VX Utrecht

Postbus 9419
3506 GK Utrecht
www.pcouwillibrord.nl 030 272 31 23

Klachtenregeling

Een klacht kun je in eerste instantie altijd bij ons melden. In onderling overleg tussen leerling, ouders, personeel en schoolleiding kijken we dan of de klacht afgehandeld kan worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan een beroep op de klachtenregeling van PCOU Willibrord worden gedaan. Deze regeling is gebaseerd op een modelregeling, die is opgesteld door landelijke organisaties van ouders, schoolleiders, personeel en besturen.

De scholen van de Willibrord Stichting, waaronder het Gerrit Rietveld College valt, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Postbus 85191
3508 AD Utrecht