Vwo | Gymnasium

De klas 1 gymnasium vormt samen met 1 mavo-havo, 1 havo en 1 vwo het brugklasdomein. De domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructie krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je op je eigen niveau. Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 havo en 2 vwo ook onder vallen. Vanaf gymnasium 3 volg je lessen in de vakkendomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

In de brugklas zijn de lessen onderzoek & ontwerpen, kunst en levensbeschouwing geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. In klas 2HVG geldt dit voor aardrijkskunde en geschiedenis. Doe je in de tweede klas technasium, dan heb je één uur minder biologie en één uur minder kunst. Leerlingen die geen technasium volgen, hebben één uur meer Nederlands per week. Vanaf de tweede klas gymnasium krijg je naast Latijn ook Grieks.

Begeleiding

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je aan het begin of het eind van de dag extra steun(half)uren volgen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dat voor jou zinvol is. In de brugklas kun je bovendien deelnemen aan de Brede School Academie, voor het verdiepen van je leesvaardigheid en woordenschat. Samen met je ouders wordt bekeken of dat iets voor jou is.

Meer uitdaging

Heb je behoefte aan extra uitdaging, dan kun je in overleg met de vakdocent en de mentor kiezen voor extra opdrachten binnen de vakles of vakoverstijgend in de vorm van speciale Apolloprojecten.

TheaterKunstKlas en Rietvelduren

Op woensdagmiddag volg je Rietveldmodules. Doe je echter mee aan de TheaterKunstKlas, dan volg je na de herfstvakantie geen Rietvelduren meer. Ook leerlingen in klas 2 die technasium doen, volgen in verband met hun volle lesrooster geen Rietvelduren.

Mentoraat en plan-agenda

In de brugklas heb je elke week één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden. In leerjaar 2 is dat één mentoruur per week. Bij studievaardigheden werken we met de methode Leren op Maat. Ook werken we met de plan-agenda, Plenda. Een 6-stappenplan leert je omgaan met grotere hoeveelheden huiswerk zonder dat persoonlijke activiteiten zoals sporten en familiebezoeken in de knel komen.

Brugklas

Je start in de brugklas gymnasium. Naast de gebruikelijke vakken volg je op het gymnasium twee uur per week Latijn en een half jaar lang het technasiumvak ‘onderzoek & ontwerpen’. Blijkt dat laatste echt iets voor jou, dan kun je vanaf de tweede klas kiezen voor technasium.

3 gymnasium

In de derde klas sluit je de onderbouw af. We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw gymnasium/technasium in te gaan. Het systeem van beoordelen en toetsen verandert niet, maar binnen de toetsen komt wel meer nadruk te liggen op inzicht, begrip en toepassingsvermogen. In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 gymnasium

In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met het programma van toetsing en afsluiting, kortweg PTA. Gedurende het schooljaar zijn er vier grote toetsweken. Daarnaast maak je verspreid over het jaar meerdere vakopdrachten. Naast vakken die je hebt gekozen, volg je verplichte vakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwing en CKV. In het vierde leerjaar van het gymnasium kies je welke klassieke taal je in je lespakket houdt: Latijn of Grieks. Uiteraard kun je ook les in beide talen blijven volgen. Als je wilt, kun je deelnemen aan een vormings- en bezinningsweek in Taizé. Het mentoraat is dit jaar gericht op reflecteren, overzicht bewaren, werk indelen binnen het PTA-systeem, ‘peer coaching’ en groeien naar zelfstandig werken.

5 gymnasium

In de vijfde klas begin je met het schoolexamen (SE). De cijfers die je hiervoor behaalt, komen in je SE-dossier. Vanaf nu kun je per PTA-periode één toets herkansen. In de vijfde klas oriënteer je je op een geschikte vervolgopleiding, ondersteund door de decaan. Verder maak je een buitenlandse stedenreis. Het mentoraat staat nu in het teken van reflecteren, effectief omgaan met tijd en kansen, examenvaardigheden en groei naar zelfverantwoordelijk werken.

6 gymnasium

In de zesde klas rond je het SE af. Daarmee staat voor elk vak 50 procent van je eindcijfer vast. Je sluit dit jaar af met het centraal examen (CE). Het gemiddelde van de cijfers voor SE en CE is het eindcijfer per vak. Aan de hand van de landelijke exameneisen stellen we vast of je geslaagd bent en een vwo-diploma in ontvangst kunt nemen. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, zelfverantwoordelijk werken, optimaal presteren en slagen.