Gezocht: betrokken ouder die graag constructief-kritisch wil meedenken

Binnen het Gerrit Rietveld College bestaat de medezeggenschapraad (MR) uit drie geledingen: de personeelsgeleding, leerlinggeleding en oudergeleding. Deze kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school. Momenteel zijn wij op zoek naar een betrokken ouder die zitting wil nemen in de MR.

De MR

De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen het GRC door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden, personele en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven binnen het GRC.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken over huidige en nieuwe ontwikkelingen. Een positief-kritisch en constructieve benadering en een actieve betrokkenheid vinden wij belangrijk.

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden in de avonduren plaats. Daarnaast is zitting in de ouderraad wenselijk (ongeveer vijf tot zes vergaderingen per schooljaar). Indien u als ouder zitting neemt in de MR, is er scholing beschikbaar. In deze scholing (één avond) wordt u volledig op de hoogte gebracht over de binnen de MR geldende mogelijkheden en bevoegdheden.

Geïnteresseerde ouders kunnen een mail sturen aan: ouderraad@gerritrietveldcollege.nl