Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Op het Gerrit Rietveld werken we samen aan de verwezenlijking van onze missie en visie zoals vastgelegd in het schoolplan. Kernwoorden daarbij zijn ontwikkeling en ontplooiing.

Hierbij hebben we te maken met verschillende groepen en verschillende belangen: de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat deze groepen elkaar in een vorm van overleg kunnen vinden, waarbij inbreng en gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Het overleg geven we vorm in de medezeggenschapsraad (MR). Personeelsleden, ouders en leerlingen zijn in de MR vertegenwoordigd door respectievelijk zes, drie en drie afgevaardigden. Rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Daarnaast wordt de positie van de leerlingen omschreven in het leerlingenstatuut. Contact opnemen met de MR kan via mr@gerritrietveldcollege.nl.

De scholen van de Willibrord Stichting hebben bovendien een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de afzonderlijke scholen zijn vertegenwoordigd.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van diverse onderwijsniveaus. Er zijn genoeg leerlingen die tips hebben om zaken op het Gerrit Rietveld te verbeteren. De leerlingenraad brengt deze meningen en ideeën onder de aandacht, onder andere in de medezeggenschapsraad.

Ideeën, tips en klachten kunnen naar leerlingenraad@gerritrietveldcollege.nl. Via het Instagram-account @gerritrietveldcollege.llr zijn nieuwtjes en vorderingen te volgen. Wil jij ook de stem van de leerlingen vertegenwoordigen, actief deelnemen in de vergaderingen en samen de school verbeteren? Stuur dan een mailtje naar leerlingenraad@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Ilias Nuri en Seffá Nuri

RISC: Rietveld in Sollicitatie Commissie

De RISC is een commissie van leerlingen die betrokken is bij het sollicitatieproces van docenten. RISC-leden zitten de sollicitatiegesprekken bij en geven de schoolleiding naderhand hun advies. Het perspectief van leerlingen wordt zo meegenomen in de selectieprocedure: ze hebben invloed op wie voor de klas komt te staan. Op deze manier wordt personeel geworven dat volledig bij de school past. Niet alleen vanuit de visie van de schoolleiding, personeelsfunctionaris en medewerkers, maar juist ook vanuit de visie van de leerlingen.

Vragen over RISC kunnen naar risc@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Soesha Sandker en Loïs Vonk

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van leerlingen van het Gerrit Rietveld College. De ouderraadsleden zijn een sparringpartner voor de directie. Ze brengen expertise in, geven (pro-actief) advies, bevragen de directie en stellen de ouderbijdrage vast. De ouderraad denkt constructief mee op onderwerpen zoals technasium, Theaterkunstklas, monitoren ICT-vernieuwing, ‘Rietveld zijn we samen’ en communicatie. Per onderwerp wordt gekeken in welke vorm de ouderraad haar bijdrage kan leveren. Ook is de ouderraad een klankbord voor de directie en geeft zij signalen door die vanuit ouders binnenkomen. Enkele ouderraadsleden zijn ook betrokken bij de concretisering van het schoolplan. Om ouders meer bij school te betrekken, organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond.

Ben je nieuwsgierig? Heb je expertise die je zou willen inbrengen of wil je meedenken? Je kunt een tijdje meedraaien om te kijken hoe het bevalt. De ouderraad streeft naar een vertegenwoordiging van de verschillende jaarlagen en typen onderwijs, zodat ze vanuit alle delen van de school kan meewerken aan goed onderwijs voor leerlingen. Neem contact op via ouderraad@gerritrietveldcollege.nl voor meer informatie.

Data van de vergaderingen in het schooljaar 2020-2021 zijn (onder voorbehoud): 15 september 2020, 13 oktober 2020, 8 december 2020, 16 februari 2021 en 18 mei 2021 en 6 juli 2020. De vergaderingen zijn van 19.30-21.30 uur op het Gerrit Rietveld College. Een vergadering bijwonen kan. Neem dan per e-mail contact op.

Voorzitter: Caroline Sarolea
Secretaris: Nnb

Notulen