Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Op het Gerrit Rietveld werken we samen aan de verwezenlijking van onze missie en visie zoals vastgelegd in het schoolplan. Kernwoorden daarbij zijn ontwikkeling en ontplooiing.

Hierbij hebben we te maken met verschillende groepen en verschillende belangen: de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat deze groepen elkaar in een vorm van overleg kunnen vinden, waarbij inbreng en gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Het overleg geven we vorm in de medezeggenschapsraad (MR). Personeelsleden, ouders en leerlingen zijn in de MR vertegenwoordigd door respectievelijk zes, drie en drie afgevaardigden. Rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Daarnaast wordt de positie van de leerlingen omschreven in het leerlingenstatuut. Contact opnemen met de MR kan via mr@gerritrietveldcollege.nl.

De scholen van de Willibrord Stichting hebben bovendien een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de afzonderlijke scholen zijn vertegenwoordigd.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van diverse onderwijsniveaus. Er zijn genoeg leerlingen die tips hebben om zaken op het Gerrit Rietveld te verbeteren. De leerlingenraad brengt deze meningen en ideeën onder de aandacht, onder andere in de medezeggenschapsraad.

Ideeën, tips en klachten kunnen naar leerlingenraad@gerritrietveldcollege.nl. Via het Instagram-account @gerritrietveldcollege.llr zijn nieuwtjes en vorderingen te volgen. Wil jij ook de stem van de leerlingen vertegenwoordigen, actief deelnemen in de vergaderingen en samen de school verbeteren? Stuur dan een mailtje naar leerlingenraad@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Ilias Nuri en Seffá Nuri

RISC: Rietveld in Sollicitatie Commissie

De RISC is een commissie van leerlingen die betrokken is bij het sollicitatieproces van docenten. RISC-leden zitten de sollicitatiegesprekken bij en geven de schoolleiding naderhand hun advies. Het perspectief van leerlingen wordt zo meegenomen in de selectieprocedure: ze hebben invloed op wie voor de klas komt te staan. Op deze manier wordt personeel geworven dat volledig bij de school past. Niet alleen vanuit de visie van de schoolleiding, personeelsfunctionaris en medewerkers, maar juist ook vanuit de visie van de leerlingen.

Vragen over RISC kunnen naar risc@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Soesha Sandker en Loïs Vonk

GRC Community

Het GRC vindt het belangrijk dat je als ouder/verzorger betrokken worden bij de school. Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de schooltijd van je kind(eren). Voorheen bestond daarvoor o.a. de ouderraad. De ouderraad is enige tijd geleden opgegaan in de GRC Community, die volgens een nieuwe aanpak wordt vormgegeven.

Wat is de GRC Community?

De GRC Community is dé plek waar vertegenwoordigers van de school en ouders/verzorgers met elkaar in gesprek gaan. Een actieve inbreng van jullie kan het GRC helpen om deze voor alle leerlingen nóg beter te maken.

Enkele malen per jaar organiseren we een GRC Community-avond, waarbij concrete thema’s en vragen centraal staan. Deelname aan zo’n avond is flexibel: je kunt over één of meerdere thema’s meedenken, voor één keer deelnemen of je langer aansluiten bij de Community. Vraagt een thema toch om meer verdieping, dan kan het zijn dat we je vragen nog een bijdrage te leveren aan het vervolg.

  • Wanneer er een GRC Community-avond georganiseerd wordt ontvang je hierover een bericht. Je kunt je dan opgeven om deel te nemen.
  • De school draagt thema’s aan waarover met ouders in gesprek wordt gegaan.
  • Ook is het mogelijk om als ouder zelf ideeën voor vraagstukken aan te dragen.

Afgelopen schooljaar heeft de eerste GRC Community-avond online plaats gevonden. Thema’s die daar o.a. aan bod kwamen waren: corona en het welzijn van leerlingen, toetsen (in de breedste zin van het woord), nieuw schoolplan en de communicatie tussen ouders en het GRC.

Praktische activiteiten

Naast het meedenken over inhoudelijke thema’s organiseert de GRC Community ook andere, meer praktische activiteiten, zoals de jaarlijkse thema-avond en zijn ze aanwezig bij open dagen.

Notulen ouderraad