Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Op het Gerrit Rietveld werken we samen aan de verwezenlijking van onze missie en visie zoals vastgelegd in het schoolplan. Kernwoorden daarbij zijn ontwikkeling en ontplooiing.

Hierbij hebben we te maken met verschillende groepen en verschillende belangen: de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en de schoolleiding. We vinden het belangrijk dat deze groepen elkaar in een vorm van overleg kunnen vinden, waarbij inbreng en gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Het overleg geven we vorm in de medezeggenschapsraad (MR). Personeelsleden, ouders en leerlingen zijn in de MR vertegenwoordigd door respectievelijk zes, drie en drie afgevaardigden. Rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Daarnaast wordt de positie van de leerlingen omschreven in het leerlingenstatuut. Contact opnemen met de MR kan via mr@gerritrietveldcollege.nl.

De scholen van de Willibrord Stichting hebben bovendien een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de afzonderlijke scholen zijn vertegenwoordigd.

GRC Community

Het GRC vindt het belangrijk dat je als ouder/verzorger betrokken worden bij de school. Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de schooltijd van je kind(eren). Voorheen bestond daarvoor o.a. de ouderraad. De ouderraad is enige tijd geleden opgegaan in de GRC Community, die volgens een nieuwe aanpak wordt vormgegeven.

Wat is de GRC Community?

De GRC Community is dé plek waar vertegenwoordigers van de school en ouders/verzorgers met elkaar in gesprek gaan. Een actieve inbreng van jullie kan het GRC helpen om deze voor alle leerlingen nóg beter te maken.

Enkele malen per jaar organiseren we een GRC Community-avond, waarbij concrete thema’s en vragen centraal staan. Deelname aan zo’n avond is flexibel: je kunt over één of meerdere thema’s meedenken, voor één keer deelnemen of je langer aansluiten bij de Community. Vraagt een thema toch om meer verdieping, dan kan het zijn dat we je vragen nog een bijdrage te leveren aan het vervolg.

  • Wanneer er een GRC Community-avond georganiseerd wordt ontvang je hierover een bericht. Je kunt je dan opgeven om deel te nemen.
  • De school draagt thema’s aan waarover met ouders in gesprek wordt gegaan.
  • Ook is het mogelijk om als ouder zelf ideeën voor vraagstukken aan te dragen.

Afgelopen schooljaar heeft de eerste GRC Community-avond online plaats gevonden. Thema’s die daar o.a. aan bod kwamen waren: corona en het welzijn van leerlingen, toetsen (in de breedste zin van het woord), nieuw schoolplan en de communicatie tussen ouders en het GRC.

Praktische activiteiten

Naast het meedenken over inhoudelijke thema’s organiseert de GRC Community ook andere, meer praktische activiteiten, zoals de jaarlijkse thema-avond en zijn ze aanwezig bij open dagen.

Notulen ouderraad