Vwo | Atheneum

Brugklas

Je begint in klas 1 vwo. Naast de gebruikelijke vakken volg je een half jaar lang het technasiumvak ‘onderzoek & ontwerpen’. Blijkt dat echt iets voor jou, dan kun je vanaf de tweede klas kiezen voor technasium.

Domein

Klas 1 vwo vormt samen met 1 mavo-havo, 1 havo-vwo en 1 gymnasium het brugklasdomein. Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 havo en 2 gymnasium ook onder vallen. De domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructie krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je gedifferentieerd op je eigen niveau. Vanaf vwo 3 volg je lessen in de vakkendomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

Vaklessen

In de brugklas zijn de lessen onderzoek & ontwerpen, kunst en levensbeschouwing geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. In het tweede leerjaar geldt dit voor aardrijkskunde en geschiedenis. Doe je in de tweede klas technasium, dan heb je per week een uur minder biologie en een uur minder kunst. Leerlingen die geen technasium volgen, hebben een uur meer Nederlands per week.

Meer steun

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je aan het begin of het eind van de dag extra steun(half)uren volgen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dat voor jou zinvol is. In de brugklas kun je bovendien deelnemen aan de Brede School Academie, voor het verdiepen van je leesvaardigheid en woordenschat. Samen met je ouders wordt bekeken of dat iets voor jou is.

Meer uitdaging

Heb je behoefte aan extra uitdaging, dan kun je in overleg met de vakdocent en de mentor kiezen voor extra opdrachten binnen de vakles of vakoverstijgend in de vorm van speciale Apolloprojecten.

TheaterKunstKlas en Rietvelduren

Op donderdagmiddag volg je Rietveldmodules. Doe je echter mee aan de TheaterKunstKlas, dan volg je na de herfstvakantie geen Rietvelduren meer. Ook leerlingen in klas 2 die technasium doen, volgen in verband met hun volle lesrooster geen Rietvelduren.

Mentoraat en plan-agenda

In de brugklas heb je elke week één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden. In leerjaar 2 is dat één mentoruur per week. Bij studievaardigheden werken we met de methode Leren op Maat. Ook werken we met de plan-agenda, Plenda. Een 6-stappenplan leert je omgaan met grotere hoeveelheden huiswerk zonder dat persoonlijke activiteiten zoals sporten en familiebezoeken in de knel komen.

3 atheneum

In de derde klas sluit je de onderbouw af. We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw vwo in te gaan. Het systeem van beoordelen en toetsen verandert niet, maar binnen de toetsen komt wel meer nadruk te liggen op inzicht, begrip en toepassingsvermogen. In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 atheneum

In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met het programma van toetsing en afsluiting, kortweg PTA. Gedurende het schooljaar zijn er vier grote toetsweken. Daarnaast maak je verspreid over het jaar meerdere vakopdrachten. Naast vakken die je hebt gekozen, volg je verplichte vakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwing en CKV. Als je wilt, kun je deelnemen aan een vormings- en bezinningsweek in Taizé. Het mentoraat is dit jaar gericht op reflecteren, overzicht bewaren, werk indelen binnen het PTA-systeem, ‘peer coaching’ en groeien naar zelfstandig werken.

5 atheneum

In de vijfde klas begin je met het schoolexamen (SE). De cijfers die je hiervoor behaalt, komen in je SE-dossier. Vanaf nu kun je per PTA-periode één toets herkansen. In de vijfde klas oriënteer je je op een geschikte vervolgopleiding, ondersteund door de decaan. Verder maak je een buitenlandse stedenreis. Het mentoraat staat nu in het teken van reflecteren, effectief omgaan met tijd en kansen, examenvaardigheden en groei naar zelfverantwoordelijk werken.

6 atheneum

In de zesde klas rond je het SE af. Daarmee staat voor elk vak 50 procent van je eindcijfer vast. Je sluit dit jaar af met het centraal examen (CE). Het gemiddelde van de cijfers voor SE en CE is het eindcijfer per vak. Aan de hand van de landelijke exameneisen stellen we vast of je geslaagd bent en een vwo-diploma in ontvangst kunt nemen. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, zelfverantwoordelijk werken, optimaal presteren en slagen.